Algemene bepalingen Coaching/Counseling

 1. De gesprekken hebben een duur van gemiddeld 60 minuten.
 2. De coach/counselor houdt een dossier bij van de gehouden sessies dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.
 3. De coach/counselor houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld.
 4. De cliënt betaalt aan de coach/counselor een bedrag per sessie of per aanbieding. Het bedrag wordt vooraf door de coach/counselor en de cliënt overeengekomen en na ontvangst van de factuur binnen 15 dagen overgemaakt naar het opgegeven IBAN nummer van de coach/counselor.
 5. Bij een verhindering graag een afgesproken sessie 24 uur van te voren afmelden. De coach/counselor kan de kosten voor deze gemiste sessie in rekening brengen wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld.
 6. De counselor houdt zich aan de ethische code/ beroepscode/ gedragcode van de stichting counseling. (www.counselling.nl)
 7. Solve !t Counseling & Coaching is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van niet in acht nemen  door Solve !t Counseling & Coaching van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van het coachen en/of counselen mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Solve !t Counseling & Coaching voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
 8. Solve !t Counseling & Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 9. Deelname is op eigen risico. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijk grenzen. Coaching / Counseling is geen vervanging van psychotherapie en/of andere psychische /medische behandeling. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard wordt u doorverwezen naar uw huisarts/behandelend arts of therapeut.
 10. De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
  a. Cliënt geeft aan dat het aantal overeengekomen sessies is afgerond en hij/zij de counseling- of coachingsrelatie wil beëindigen;
  b. Cliënt geeft aan dat hij de counseling- of coachingsrelatie wil beëindigen;
  c. Cliënt stuurt de coach/counselor een brief of e-mail waarin hij/zij aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen en met ingang van wanneer;
  d. De coach/counselor stuurt de cliënt een brief met daarin opgenomen dat de overeenkomst is beëindigd. Dit doet de counselor alleen wanneer:
  – Cliënt herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen van de coach/counselor;
  – Cliënt heeft aangegeven dat hij zich niet wenst te houden aan het behandelplan;
  – Cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de cliënt en de coach/counselor;
  – De coach/counselor van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en/of te weinig progressie na een aantal sessies, de cliënt beter af is bij een gespecialiseerde therapeut of psycholoog. In dit geval zal de coach/counselor dit met cliënt bespreken en cliënt doorverwijzen.