Algemene bepalingen Solve !t Counseling & Coaching

 

Werkwijze en procedure:

 • De sessies hebben een duur van gemiddeld 90 minuten.
 • Solve !t houdt een dossier bij van de gehouden sessies dat door U kan worden ingezien.
 • Solve !t heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen met uw uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring worden uw gegevens aan derden (artsen) doorgegeven.
 • Solve !t Counseling & Coaching is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij het coachen/counselen mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat Solve !t Counseling & Coaching voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
 • Solve !t Counseling & Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat U onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Of het niet verstrekken van bekende en beschikbare informatie, aanwezig in medische dossiers van uw arts/ specialist of een andere behandelaar.
 • Deelname is op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaken van uw eigen psychische en/of lichamelijk grenzen. Coaching/Counseling is geen vervanging van psychotherapie en/of andere psychische /medische behandeling. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard is het belangrijk dat u dit kenbaar maakt zodat u kunt worden doorverwezen naar uw huisarts/behandelend arts of therapeut.

Betaling en verhindering:

 • U betaalt een bedrag per sessie of per aanbieding, welke vooraf wordt overeengekomen tijdens het vrijblijvende gesprek. Na ontvangst van de factuur kunt U het bedrag binnen 15 dagen overmaken naar het IBAN-nummer van Solve !t Counseling & Coaching. Voor een andere regeling, kan er altijd overlegd worden.
 • Een verhindering graag 24 uur van te voren doorgeven. Solve !t kan de kosten voor een gemiste sessie in rekening brengen wanneer U zich niet tijdig heeft afgemeld.

Beëindiging van de overeenkomst:

 • De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
  a. Het aantal overeengekomen sessies is afgerond en U wilt de samenwerking beëindigen;
  b. Solve !t ontvangt een brief of e-mail waarin U aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen en met ingang per wanneer;
  c. U ontvangt van Solve !t een brief per mail waarin de overeenkomst wordt beëindigd. Dit doet Solve !t alleen wanneer:
  – U herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen van Solve !t;
  – U heeft aangegeven dat U zich niet wenst te houden aan het behandelplan;
  – U zich herhaaldelijk niet houdt aan deze Algemene Bepalingen of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen U en Solve !t;
  – Solve !t van mening is dat er na een aantal sessies te weinig progressie is en U beter af bent bij een gespecialiseerde therapeut of psycholoog. In dit geval zal Solve !t dit met U bespreken en eventueel doorverwijzen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • In het kader van de wet AVG worden alle gegevens en dossiers alleen online bewaard in een beveiligde omgeving. Dossiers zullen na verloop van 5 jaar permanent worden verwijderd om zo de privacy optimaal te kunnen waarborgen. Alle e-mails zullen na afloop van het traject/behandelingen permanent worden verwijderd. Heeft u andere wensen op het gebied van uw privacy? Laat het Solve !t weten, zodat hier rekening mee gehouden kan worden